FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henning, Hemm...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
22 maj 2018

Granskning visar på
brister på boende

Nacka 13:40 | 13 februari 2018

En granskning av äldreboendet Sofiero i Björknäs har påvisat en rad brister.
— Vi har krävt omedelbara åtgärder. Det är inte så vanligt, säger Vlasta Marcikic, tillförordnad  enhetschef på Nackas äldreenhet.

Samtliga äldreboenden i Nacka granskas ur ett helhetsperspektiv. Först ut är Seniorcenter Sofiero i Boo, som inspekterades före jul, och det visar sig att boendet behöver åtgärda brister på elva områden.

De allvarligaste bristerna finns i hur de boendes hälso- och sjukdomstillstånd dokumenteras, bland annat vad gäller vårdplaner, vilka behovsmediciner som ges och att sjuksköterskor inte alltid kontaktas när sådana mediciner ges, vilket de ska göra. Förändringar i hälsotillstånd rapporteras inte alltid till sjuksköterskor och läkare, vilket gör att eventuella åtgärder inte sätts in. Detsamma gäller till exempel vikt och näringsbehov, och enligt personalen upplevs det som svårt att få en översikt över de boendes hälsa i det digitala system — Pulsen Combine — som efter många turer och förseningar infördes på Sofiero i maj 2017. Boendet inför nu enhetliga sätt att föra journaler.

Äldreenheten kräver att dessa brister åtgärdas omedelbart, och en åtgärdsplan har tagits fram. Journaler ska nu granskas enligt nya rutiner, och riskpatienter ska bedömas varje vecka.

— Jag har pratat med granskarna och de känner sig trygga med den planen och att omsorgen fungerar på Sofiero, säger Vlasta Marcikic.

Omfattande granskning
Enligt Anette Böe, produktionsdirektör för välfärd och samhällsservice, är det här en väldigt omfattande granskning, som också täcker in fler områden.

— Det här blir ett gemensamt utvecklingsarbete på alla enheter, så att alla har samma rutiner. Det som nog kommer att återkomma på alla boenden är att vi behöver utveckla dokumentationen. Men det är i de formella delarna det brister, inget tyder på att äldre farit illa.

Hur stora åtgärder behöver ni vidta på Sofiero?
— Vi har rutiner för det mesta som är nästan klara.

Bland andra brister som upptäckts finns rutiner för vård i livets slutskede och skattningar av om personer upplever smärta. Kontroller av medicinsk utrustning görs inte och journaler har förvarats så att sekretessbelagda uppgifter kunnat läsas av obehöriga.

Granskningen visar också på sådant som görs bra, som att fallrisker utvärderas regelbundet, att man arbetar för att minska användningen av läkemedel samt planer för bemötande av dementa. Sofiero har också ett uppskattat eget kök.