FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Adolf, Alice

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
23 juni 2018

Istället för att bygga en gång- och cykelväg i skogskanten planerar kommunen att bygga den på brukad åkermark. Mikael Windahl, Värmdö LRF:s ordförande, Bosse Biguet, Långviksbo, Scott Danielson, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Värmdö och Svante Lundquist, boende i Idalen är kritiska till hanteringen av ärendet.

Planerad cykelväg
skär genom åkermark

Ingarö 10:44 | 13 mars 2018

Allt var klart för en gång- och cykelväg på Ingarö – sen beslutade kommunen att samtidigt lägga ner en kommunal VA-ledning. Nu kommer cykelbanan delvis att dras på jordbruksmark.

Platser där bygglov getts på jordbruksmark

Älvsby (utökat industriområde)
Torsby (bostäder)
Södra Evlinge (gång- och cykelväg/VA)
Sunds gård (bostäder) 
Hemmestatorp
(ÅVC, flyktingbostäder)

I flera år har Arbetsgruppen för cykelväg Gustavsberg-Björkvik kämpat för att få till en cykelbana. Sträckan är totalt 1,7 mil, och bara fyra kilometer återstår, sträckan mellan Kulla Karby och Björkvik. Vid ett stormöte i mars 2016 presenterade gruppen sina planer.
– Vi har haft ett brett stöd bland föreningar, det mottogs även positivt i kommunen som vi då hade en bra dialog med, säger Svante Lundquist.

För att hålla nere kostnaderna var arbetsgruppens förslag att koppla ihop cykelbanan med befintliga gång- och cykelvägar, ridstigar och lokalgator där det var möjligt. Man räknade med en kostnad på tio miljoner kronor exklusive belysning.
I december 2016 tog politikerna beslut att planera byggstart. Kostnaden beräknades då med belysning till 35 miljoner kronor. Samtidigt beslutades att gräva en vattenledning till Långvik. 

Upptäckte käppar i åkern
Men plötsligt svängde kommunen och ville lägga ner avlopp. I början av december upptäcktes att någon satt upp käppar i en åker vid Evlinge gård. Cykelvägen skulle nu inte gå utmed kraftledningsgatan och i skogskanten väster om åkermarken, som var det alternativ kommunens konsult och arbetsgruppen förordat. 

Planerna har fått Värmdö LRF, Naturskyddsföreningen och boende i Långvik att reagera. De ifrågasätter om avloppsledningen behövs eftersom det redan finns en godkänd avloppsanläggning för 770 fastigheter i området. De menar också att beslutet strider mot översiktsplanen och mot miljöbalkens regler om skydd för jordbruksmark. 
– Vårt arbete kan nu resultera i att vi, utöver att vi får en betydligt mindre attraktiv cykelväg, har orsakat att vi och grannarna dyrt får betala för ett vatten och avlopp som vi inte behöver. Värre är att området kan komma att exploateras minst tio år tidigare än vad som annars hade hänt, säger Svante Lundquist.

Bonden: "Då lämnar jag"
Bonden och ordförande för Värmdö LRF, Mikael Windahl, säger att han inte kan fortsätta bruka den smala åkermarken vid Södra Evlinge gård om cykelvägen byggs där.
– Tar de nio meter av åkern då lägger jag ner. Alla ska köpa närproducerat, men vi får inte odla någonstans. Det försvinner tre hektar åkermark i kommunen varje år bara som jag brukar på Värmdö, och det här skulle ta fem hektar. Tre hektar motsvarar 22 500 kilo vete om året, så det räcker till ett års konsumtion av vetemjöl till över 1 000 personer. Snacka om matsvinn!


Inte ändrat plan, enligt nämndens ordförande

Tekniska nämndens ordförande Malin Bellander, M, säger att gång- och cykelvägen aldrig planerats gå utmed skogskanten eller efter befintliga lokalgator.

Malin Bellander säger att kommunen så gott som alltid samplanerar huvudledningar som grävs ner för vatten och avlopp, VA, med gång- och cykelvägar.
– Det gör vi för att de ska ta så litet utrymme i anspråk som möjligt och vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vi har också ett antal säkerhetsaspekter att ta hänsyn till, till exempel vill vi ha en belyst väg, som också går att snöröja.

Hon säger att det finns delade meningar om hur vägen ska dras och att det finns många i området som inte vill ha den sträckning arbetsgruppen föreslagit. 

Varför bygger ni på åkermark istället för, som tidigare planerat, utmed skogskanten och lokalgator?
– Gång- och cykelvägen på Ingarö har aldrig varit planerad att gå utmed skogskanten eller efter befintliga lokalgator. Det har varit en önskan från en arbetsgrupp, säger Malin Bellander.

Långvik är ju inte utpekat som förändringsområde i översiktsplanen, varför anser ni att de ska anslutas till VA-nätet?
– De har redan ett eget ledningsnät både för vatten och avlopp som kan ansluta till dessa ledningar. VA-utbyggnaden är vår enskilt största miljösatsning, och vi vill att alla områden som går att koppla på ska kunna göra det. Jag ser inte att påkopplingen i Långvik är sammankopplad med förändringsområdena.