FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
18 juli 2018

Ett 20-tal träd i Strandviksparken, däribland flera skyddsvärda och denna flerhundraåriga ek, fälldes av JM i slutet på mars. Roland Åberg är en av många som är ledsna över fällningarna, han har sett träden sen han var liten och brukade åka med sparkar nerför Mästarns backe.

Träden skulle få
skydd – fälldes ändå

Värmdö 07:55 | 16 april 2018

Ett stort antal träd har fällts i parken vid Strandvik. Detta trots att kommunen tidigare sagt att flera av träden skulle skyddas.

Av den forna parken i Strandvik är det inte så mycket kvar. Ett 20-tal träd, däribland två skyddsvärda ekar och en lönn, har fällts. I området syns även resterna av en flerhundraårig ek.
– Det känns jättesorgligt, i morse stod det äldsta trädet ensamt kvar, men nu har de även fällt det. Jag har sett de här träden sen jag var liten, säger Roland Åberg, 73 år, som är född och uppväxt i Höjdhagen.

Roland är inte den enda som upprörts över trädfällningen. Rutger Selin, boende i området, är också upprörd och kommunen har också fått in klagomål och ett flertal möten har hållits.
– Oavsett om det finns marklov för att ta ner hundraåriga ekar och sen nyplantera så är det ett hån mot riksintresset, det schimära skydd som detta ger och som kommunen struntar i, säger han.

”Inget förbud mot fällning”
Det var i början av mars som byggkontoret beviljade marklov för fällning av tre skyddsvärda träd för att JM behöver bygga en p-plats och en dagvattenanläggning. Detta trots att området är av riksintresse för kulturmiljövård och detaljplanen anger att träd ska bevaras, och under byggtid ska träd och rotsystem skyddas. Marklov krävs för fällning av träd.

Berörda grannar har inte fått yttra sig, eftersom byggkontoret anser att fällningen inte innebär en avvikelse mot detaljplan. Fällningen skedde innan marklovet vunnit laga kraft.
– Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har tolkningsföreträde vad gäller bland annat planbestämmelser och plan- och bygglagen. Även om det finns ett syfte och en intention med en detaljplan som att bevara träd så finns det i vart fall inget särskilt trädfällningsförbud i detaljplanen. Om det inte går att bevara, på grund av orsaker som ett ökat krav på byggnation eller utökad infrastruktur som kan vara av allmänt intresse, då blir det en intresseavvägning,  skriver bygglovhandläggare Kenneth Carlgren i ett mail.

Skadade träd ger vite
Enligt plankontoret så är tre av de nu fällda träden n-märkta, det anger att träden ska bevaras. En sådan märkning är, enligt plankontoret, den skarpaste skrivningen man kan göra i en plan. I förra veckan hade plankontoret en föredragning för politikerna i kommunstyrelsen, där man informerade om att orden ”marklov krävs för fällning” i detaljplanen ger möjlighet för tolkningar och att fälla träd. Men enligt länsstyrelsen innebär ordet marklov inte ett kvitto på att man får det, utan att ytterligare en prövning ska göras, i syfte att bevara träd.

Planchef Fredrik Cavallin i Värmdö kommun säger att man i Gustavsbergsprojektet har en gestaltningsgrupp som inför att bygglov ges försöker säkerställa att detaljplaner följs och att plankontoret kan yttra sig.
– Vi försöker ha så nära samarbete som möjligt, men det är en gränsdragningsfråga, eftersom det är bygg- och miljökontoret som är myndighetsutövare.

Enligt exploateringsavtalet ska JM betala vite på upp till 300 000 kronor för varje träd som allvarligt skadas, avlägsnas eller dödas. Byggkontoret har inte svarat på om så skett.